Fields of Zen

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:


collapse
* Recent Topics
COMPLAINT by Scorp
[April 21, 2017, 12:12:32 AM]


New Modded server! by Oliver3765
[March 17, 2017, 10:03:44 AM]


Atlantas - Xbobe by JohnDog3112
[March 14, 2017, 04:17:41 PM]


Modded Fields Of Zen by Oliver3765
[March 01, 2017, 10:39:43 AM]


xbobe - Griefing - Stage 1 - 24 hours *Unbanned* by Oliver3765
[February 25, 2017, 02:50:24 PM]

* Recent Posts
Re: COMPLAINT by Scorp
[April 21, 2017, 12:12:32 AM]


Re: COMPLAINT by Beth
[April 20, 2017, 04:36:17 PM]


Re: COMPLAINT by Scorp
[April 20, 2017, 12:04:18 AM]


COMPLAINT by Beth
[April 18, 2017, 06:35:56 PM]


Modded server needs help by Oliver3765
[March 17, 2017, 10:03:44 AM]


Atlantas - Xbobe by JohnDog3112
[March 14, 2017, 04:17:41 PM]


New Modded server! by Scorp
[March 01, 2017, 01:26:02 PM]

Child Boards
No New Posts

City Warps~Stad Warps~פיתולי עיר

To compensate for the color portals breaking I have given every VTC a warp. Simply do /warp and the name of the VTC to go there. I will be adding this as a VTC benefit from now on. If you want to find out the warp name you can look in the city post in the VTC topic. ~~~~~~~~~~ För att kompensera för den färg portaler bryter jag har gett varje VTC en varp. Helt enkelt göra / varp och namnet på VTC att åka dit. Jag kommer att lägga detta som en VTC förmån från och med nu. Om du vill ta reda på varpen namn som du kan titta på staden inlägget i VTC ämnet. ~~~~~~~~~~ כדי לפצות על פורטלי הצבע השבירה נתתי כל VTC עיוות. פשוט לעשות / עיוות ואת שמו של VTC ללכת לשם. אני יהיה להוסיף את זה כהטבה VTC מעתה והלאה. אם אתה רוצה לגלות את שמו עיוות שאתה יכול להסתכל בהודעת העיר בנושא המרות לאחר הצפייה.

0 Posts
0 Topics
No New Posts

Sad news today.

Lolpro has lost a grandfather on this April 19 2013. It is never easy to deal with the loss of a loved one, as such he has asked me to inform the server that he will not be helping or chatting with anyone for a couple months. Our hearts go out to him in this hard time. : Lolpro har förlorat en farfar på denna 19 April, 2013. Det är aldrig lätt att hantera förlusten av en älskad, som sådan har han bett mig att informera servern att han inte kommer att hjälpa eller chatta med någon för ett par månader. Våra tankar går till honom i denna svåra tid.

0 Posts
0 Topics
No New Posts

Change in Promotion Requirements.

After discussing the required times with players, and other Arbiters, we\'ve decided to change what\'s required to get a rank increase. Recent: Default Experienced: Requires 10 hours of in game play time. Veteran: Requires 1 week in game play time and the player must have made a post about them selves in the User Introductions forum. We believe this change will better balance the safety of our server with the needs of our players. \":)\"

0 Posts
0 Topics
No New Posts

Trade Sign Tutorial.

http://youtu.be/Gex8iMlOtHw

0 Posts
0 Topics
No New Posts

Our intro video!!

This video talks all about our server! http://youtu.be/mVUDSCKca6Y

0 Posts
0 Topics
No New Posts

Change in Promotion Requirements Again!

What\'s required to get a rank increase. Recent: Default Experienced: Requires 10 hours of in game play time. Veteran: Requires 5 Days in game play time and the player must have made a post about them selves in the User Introductions forum. To play on the Hive server: 7 days of in game time. We believe this change will better balance the safety of our server with the needs of our players.

0 Posts
0 Topics
No New Posts

Server crashings

As many of you have seen the server has some stability issues. After discussing this with the server hoster, they have suggested we try taking Dynmap offline. Obviously with that gone we have real troubles finding things XD So here is a VERY easy minimap program I found! no mods needed! Delete the Metainf folder from your minecraft.jar file and add the three things in this Zip to it, and your done! https://www.adrive.com/public/93jdqU/zanMap152h.zip

0 Posts
0 Topics
No New Posts

Minecraft Version Changer!

This program (Given to me by our Swedish players) allows you to change your Minecraft to any Version you want! Step 1. Download Changer from this link: https://www.adrive.com/public/FWCbvt/Mi ... anger%20(3).exe Step 2. Move the file to wherever you want. Step 3. Run the program. Step 4. Select No when it asks to update. Step 5. On the left select the version you want. (we\'re running 1.4.7 right now) Step 6. After selecting your version click "Change Version" at the top right. Step 7. Run Minecraft. Step 8. Ignore Minecraft update request. That\'s it!! have fun!!

0 Posts
0 Topics
No New Posts

UPDATED!! Again XD

We are now at 1.5.2!, nothing broke \";)\"

0 Posts
0 Topics
No New Posts

Server move in progress

To solve our crashing issues I am forced to move our server to a new host that can handle the memory needs. I will confirm everything is working before shutting done the old one. The new IP will be posted when everything is done. Thank you all for your patience. : För att lösa våra kraschar frågor jag tvingas flytta vår server till en ny värd som kan hantera minne behov. Jag kommer att bekräfta att allt fungerar innan du stänger gjort den gamla. Den nya IP kommer att läggas ut när allt är klart. Tack alla för ert tålamod. : כדי לפתור את הבעיות שלנו מתרסקות אני נאלץ לעבור השרת שלנו לשורה חדשה שיכול להתמודד עם הצרכים הזיכרון. אני נאשר הכל עובד לפני הכיבוי עשה את הישן. IP חדש יפורסם כאשר הכל נעשה. תודה לכולכם על הסבלנות שלך.

0 Posts
0 Topics
No New Posts

Server Move Delayed.

Server Move Delayed for two reasons. The new host is doing maintenance on the database where I\'ll be putting both Logblock and player Playtimes. AND someone decided to go to Z coordinates 104000. -_- Guys this has caused dynmap to render for 3 days. And seriously wears on the memory of the server, let\'s never do that again. : Server Flytta Fördröjd av två skäl. Den nya värden gör underhåll på den databas där jag kommer att sätta både Log blocket och spelare tider play. Och någon bestämde sig för att åka till Z koordinater 104000. -_- Killar detta har orsakat dynmap att rendera i 3 dagar. Och allvarligt bär på minnet på servern, låt oss aldrig göra det igen. : העברת השרת מתעכבת משתי סיבות. המארח החדש עושה תחזוקה בבסיס הנתונים שבו אני יהיה לשים את שניהם בלוק התחבר ופעמים לשחק שחקן. ומישהו החליט ללכת לZ קואורדינטות 104.000. -_- החבר \'ה זה גרם dynmap כדי להבהיר במשך 3 ימים. וברצינות לובשת על הזיכרון של השרת, בואו לא לעשות את זה שוב.

0 Posts
0 Topics
No New Posts

Server move in process. ~ Server flytta i processen. ~ מהלך השרת בתהליך.

If all goes well we\'ll be on the new server host today! ~~~~~~~~~~ Om allt går bra kommer vi att vara på den nya servern värd idag! ~~~~~~~~~~ אם הכל ילך כשורה נהיה במחשב המארח של השרת החדש עוד היום!

0 Posts
0 Topics
No New Posts

One last delay. ~ En sista förseningen. ~ העיכוב האחרון.

Logblock is giving me issues. XD ~~~~~~~~~~ Logblock ger mig problem. XD ~~~~~~~~~~ Logblock הוא נותן לי בעיות. XD

0 Posts
0 Topics
No New Posts

Almost done and ready to move! ~ Nästan klar och redo att flytta! ~ כמעט גמור ומוכן לעבור!

I just have to set up the block logging plugin and we\'ll be ready to move! Very soon now everyone! ~~~~~~~~~~ Jag måste bara ställa in plugin blocket loggning och vi kommer att vara redo att flytta! Mycket snart nu alla! ~~~~~~~~~~ אני רק צריך להגדיר את תוסף כריתת הגוש ונהיה מוכן לעבור! בקרוב מאוד עכשיו כולם!

0 Posts
0 Topics
No New Posts

Color portal issues (again) ~ Färg portal frågor (igen) ~ סוגיות פורטל צבע (שוב)

The color portals keep breaking, so until the owner fixes that or makes a list for their location possible, I\'ll be looking into other teleporter plugins. Any suggestions? ~~~~~~~~~~ Färgen portaler fortsätta bryta, så tills ägaren fixar det eller gör en lista för sin plats som möjligt, kommer jag att titta in i andra teleporter plugins. Några förslag? ~~~~~~~~~~ פורטלי הצבע לשמור שבירה, ולכן עד שהבעלים מתקן את זה או שעושה רשימה למיקומם האפשרי, אני אהיה להסתכל לתוך תוספי teleporter אחרים. יש לך הצעות?

0 Posts
0 Topics
No New Posts

Welcome! To the NEW Fields Of Zen! ~ Välkomna! Till nya områden inom Zen! ~ ברוכים הבאים! לשדות חדשים של זן!

Everything transferred successfully! The only bug is block history is starting over and lighters aren\'t working for some reason. Call an Arbiter over if you need something lit. \":)\" The new server address is: FieldsOfZen.mcph.co:25986 Or: 198.24.175.66:25986 The new Dynamic Map is: 198.24.175.66:59862 ~~~~~~~~~~ Allt överfördes framgångsrikt! Det enda felet är blocket historia börjar över och tändare fungerar inte av någon anledning. Ring en Arbiter över om du behöver något lit. \":)\" Den nya servern adress är:FieldsOfZen.mcph.co:25986 Or: 198.24.175.66:25986 Den nya Dynamic Map är:198.24.175.66:59862 ~~~~~~~~~~ הכל הועבר בהצלחה! הבאג היחיד הוא ההיסטוריה בלוק מתחיל שוב ומציתים לא עובדים מסיבה כלשהי. התקשר פוסק על אם אתה צריך משהו מואר. \":)\" כתובת השרת החדשה היא:FieldsOfZen.mcph.co:25986 Or: 198.24.175.66:25986 מפה דינמית החדשה היא:198.24.175.66:59862

0 Posts
0 Topics
No New Posts

Server down for a bit.~Server ner för lite.~שרת למטה קצת.

While we wait on the new host to stop messing around. -_- I have figured out that the hiccups we are having are due to them. ~~~~~~~~~~ Medan vi väntar på den nya värden för att sluta leka. -_- Jag har räknat ut att hicka vi har beror på dem. ~~~~~~~~~~ בזמן שאנחנו מחכים במחשב המארח החדש להפסיק להתעסק. -_- אני הבנתי את שיהוקים שיש לנו הם תוצאה שלהם.

0 Posts
0 Topics
No New Posts

Issues.~Frågor.~נושאים.

I am so glad that all this stuff is happening before the server updated. -_- ~~~~~~~~~~ Jag är så glad att allt det här händer innan servern uppdateras. -_- ~~~~~~~~~~ אני כל כך שמח שכל הדברים האלה שקורה לפני שהשרת מעודכן. -_-

0 Posts
0 Topics
No New Posts

Video Tutorials are here again!~Video tutorials är här igen!~הדרכות וידאו נמצאות כאן שוב!

Now that I got a new microphone, I can start making them again! First up is the Color Portals! ~~~~~~~~~~ עכשיו שיש לי מיקרופון חדש, אני יכול להתחיל לעשות אותם שוב! הראשון במעלה הוא פורטלי הצבע! ~~~~~~~~~~ http://youtu.be/2dVGaC5bMFs

0 Posts
0 Topics
No New Posts

Unfortunate news. ~ Olyckligt nyheter. ~ חדשות מצערת.

My roommate lost her job yesterday, though that will not effect our main server, I will be shutting down the secondary one, and putting on hold the modded one. I am sorry for the trouble this causes anyone, some day I\'ll open them back up! ~~~~~~~~~~ Min rumskompis förlorat sitt jobb igår, men som inte kommer att påverka våran server, kommer jag att stänga den sekundära, och sätta på håll moddat en. Jag är ledsen för de problem detta orsakar någon, någon dag ska jag öppna dem tillbaka upp! ~~~~~~~~~~ השותפה שלי איבד את העבודה שלה אתמול, אם כי זה לא ישפיע על השרת הראשי שלנו, אני אהיה כיבוי משני אחד, ולשים בהמתנה אחד modded. צר לי על צרות זה גורם לכל אחד, ביום מן הימים אני אפתח אותם בחזרה למעלה!

0 Posts
0 Topics
Pages: [1]
  Subject Started by Replies Views Last post
I'm going to try updating to 1.11 Scorp 0 22 Last post February 11, 2017, 06:18:50 PM
by Scorp
Repair signs redone Scorp 0 34 Last post January 29, 2017, 01:41:54 AM
by Scorp
Server is back to Essentials! Scorp 0 64 Last post January 20, 2017, 05:23:50 PM
by Scorp
Discord Server random_enderman_ 2 168 Last post January 04, 2017, 12:45:11 PM
by Scorp
Living on End Islands! Scorp 4 1289 Last post October 11, 2016, 10:51:58 PM
by Scorp
server down deu to hosting problems killje 0 69 Last post February 13, 2014, 02:34:57 PM
by killje
Monthly Event: Ender dragon fight killje 2 68 Last post February 08, 2014, 03:30:27 AM
by killje
We've updated :) Scorp 0 62 Last post January 26, 2014, 03:39:58 PM
by Scorp
Happy new year. killje 0 121 Last post December 31, 2013, 09:57:37 AM
by killje
Pages: [1]

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 15 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic
  • Poll